AA_1909 "ㅁ" 단독주택

Residence 

대지위치 : 광주광역시 노대동                                     용       도 : 단독주택                                   규       모 : 지상 1층 (16M * 16M)                      구       조 : 철근콘크리트

대지면적 : 670.0㎡ (202.67PY)                                건축면적 : 198㎡ (60PY)                          연  면  적 : 198㎡ (60PY)        

마       감 : 외부(모노쿠쉬마감), 내부(친환경페인트, 원목마루, 대리석)                                          가족구성 : 4인 가족 

floating-button-img