AA_1909 Cafe 연남

Retail

대지위치 : 마포구 연남동                                     용      도 :  근생 (브런치 카페)                              규      모 : 지상 1층                       구      조 : 스틸파이프 + 유리 + 폴리카보네이트 + 조적              

대지면적 : 85㎡                                                  건축면적 : 50㎡ (15PY )                                     연  면 적 : 50㎡ (15PY ) 

마      감 : 스틸 파이프 + 유리+폴리카보네이트


#건축설계, #주택디자인, #카페디자인, #연남동카페, #카테테리아, #연남동, #브런치카페, 

floating-button-img