AA_1909 "ㅁ" 단독주택

Residence 

대지위치 : 광주광역시 노대동                          용      도 : 단독주택                                  규      모 : 지상 1층 (16M * 16M)                구 조 : 철근콘크리트 

대지면적 : 670.0㎡ (202.67PY)                     건축면적 : 198㎡ (60PY)                        연  면 적 : 198㎡ (60PY) 

마      감 : 외부(모노쿠쉬마감), 내부(친환경페인트, 원목마루)                                         가족구성 : 4인 가족 

floating-button-img