AA_1809  동탄 능동 단독주택

허가중 (under authorization)

설      계 : 복정점 

대지위치 : 화성시 능동

용      도 : 단독주택

규      모 : 지상 2층 

구      조 : 철근콘크리트조 

대지면적 : 255.1㎡ (77.16PY) 

건축면적 : 82.62㎡ (25.0PY) 

연  면 적 : 163.6㎡ (49.5PY) 

외부마감 : 스토어, 징크마감

floating-button-img