AA_1803  상계동 리모델링  _ Guest House


대지위치 : 서울특별시 노원구                                                         규      모 : 지상 5층 (공사범위 4층,5층)                                       구      조 : 철근콘크리트조, 연와조 

대지면적 : 126㎡                                                                          건축면적 : 63.21㎡ (19.1PY)                                                     연  면 적 : 368.72 ㎡ (111.5PY) 

마      감 : 기존 옥탑 구조물 + 친환경벽지, 합판코팅, 벤자민 바닥도장, 시멘트벽돌


floating-button-img