AA_1610  대장동 다가구주택


대지위치 : 경기도 성남 분당                                  용      도 : 단독주택                                            규       모 : 지하1층, 지상2층                                 구 조 : 철근콘크리트 

대지면적 : 1,180.0㎡ (356.95PY)                                      건축면적 : 232.96㎡ (70.47PY)                        연  면  적 : 914.50㎡ (276.6PY) 

마 감 : 외부(스타코플렉스), 내부(친환경페인트, 원목마루)                                                                              가족구성 : 4인 가족 

floating-button-img