BOK_1712  효자리 카페(근린생활)


설      계 : 건축사무소 복정점

대지위치 : 경상남도 진주시 수곡면

용      도 : 근린생활시설

규      모 : 지하1층,  지상2층 

구      조 : 철근콘크리트조 

대지면적 : 727㎡ 

건축면적 : 107.57㎡ (32.5PY) 

연  면 적 : 322.87㎡ (97.6PY) 

외부마감 : 노출콘크리트 면부수도장

floating-button-img