AA_1803  상계동주택 리모델링


대지위치 : 서울특별시 노원구                                                       규      모 : 지상 5층 (공사범위 4층,5층)                                     구      조 : 철근콘크리트조, 연와조 

대지면적 : 126㎡                                                                        건축면적 : 63.21㎡ (19.1PY)                                                   연  면 적 : 368.72 ㎡ (111.5PY) 

마      감 : 창호교체, 원목마루, 친환경벽지, 테라조타일, 원목가구                 철거전 ~ 철거공사 사진


floating-button-img